School Year Calendar

School Year Calendar

Opening Staff Mass                    August 28

Teacher Admin Day                    August 29

P.D. Day                                    August 30

Labour Day                               September 2

First Day for Students                September 3

P.D. Day                                   September 20

Division P.D. Day                       October 4

Thanksgiving                            October 14

P.D. Day                                   October 25

Parent-Teacher Interviews          November 6 & 7

Day in Lieu                               November 8

Remembrance Day                    November 11

P.D. Day                                   November 12

P.D. Day                                   November 29

Faith P.D. Day                           December 13

Christmas Break                       December 23 – January 3

Return from Christmas              January 6

P.D. Day/Semester Break          January 31

Family Day                               February 17

Holiday                                    February 18

PD Day                                    February 19

Teachers’ Convention                February 20 & 21    

Div. Faith Day/PD Day               March 6

Parent-Teacher Interviews         March 18 & 19

Day in Lieu                              March 20

Division PD Day                       March 30

Good Friday                             April 10

Easter Monday                         April 13

Spring Break                            April 14-17

Holiday                                    May 15

Victoria Day                             May 18

PD Day                                    June 1

Last Day for Students               June 26  

Teacher Admin Day                  June 29